Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Warunki i używanie plików cookie.

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży promocyjnej produktów organizowanej przez markę D-LUX w firmie Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla mst. Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645460; NIP: 5272785354; REGON: 365803503.

2. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące sprzedaży promocyjnej zestawów mają jedynie charakter informacyjny. Podstawą prowadzenia sprzedaży produktów D-LUX jest niniejszy regulamin. Udział w sprzedaży jest dobrowolny, a uczestnictwo w nim oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu. Warunki sprzedaży oraz prawa i obowiązki uczestników ustala niniejszy regulamin.

3. Sprzedaż produktów D-LUX jest prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 01.03.2018 do odwołania przez organizatora lub wyczerpania zapasów.

4. Sprzedaż produktów D-LUX jest określona niniejszym Regulaminem dotyczy sprzedawanych na stronie internetowej produktów marki D-LUX.

5. Nabywcą produktów w ramach sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie może być osoba pełnoletnia oraz przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili odebrania zamówienia. Jedna osoba może wielokrotnie korzystać ze sprzedaży produktów D-LUX.

6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Płatność za produkty następuje przelewem bankowym całej kwoty na wskazany numer konta przed odbiorem przedmiotu zamówienia lub podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką / płatność przy odbiorze za pobraniem/. Istnieje również możliwość odbioru zamówienia osobiście w magazynie firmy – po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel: 506950567.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Czas realizacji zamówienia

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub odbiór może odbyć się w siedzibie firmy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Postępowanie reklamacyjne

a) Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu i sposobu sprzedaży produktów należy składać Spółce na piśmie pod rygorem nieważności, nie później niż 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

b) Reklamacje, które wpłyną po 30 dniach od daty dostarczenia przesyłki nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego przygotowania w formie pisemnej.

c) W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

d) Prawidłowo złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

e) Uczestnicy, którzy wnieśli reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę.

9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

a) Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki;

b) kontaktując się ze Spółką:

  1. Klient będący osobą fizyczną, dokonując zakupu produktów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), jak również Klient będący osobą fizyczną, dokonując zakupu produktów w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, jeżeli zakup nie posiada dla niego  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
  2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia ). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. Klient, który odstąpił od umowy sprzedaży produktów może dokonać zwrotu tylko i wyłącznie całego zamówienia.
  4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Dodatkowo prosimy o załączenie pisemnej informacji określającej formę zwrotu należności: przelew-prosimy o podanie numeru konta bankowego, przekaz pocztowy-prosimy o podanie adresu, na który ma być dokonany zwrot należności.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miała wpływu, lub które powstały bez jej winy.

11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne