Główne kategorie

Przetłumacz na język

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności została stworzona i przyjęta dla strony i sklepu D-LUX przez spółkę Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000645460 (dalej: Spółka) w celu:

 1. podkreślenia znaczenia, jakie Spółka przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników,
 2. poinformowania Użytkowników, w jaki sposób Spółka gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe,
 3. poinformowania Użytkowników o sposobie i celach korzystania przez Spółkę z plików cookies podczas korzystania przez Użytkowników z serwisu D-LUX należącego do Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o.

I. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rodzaj gromadzonych danych osobowych
  Spółka ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do należytego świadczenia na ich rzecz usług. Zbierając dane osobowe wyróżnia się te, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Obejmują one informacje takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz telefon Użytkownika. Podanie innych danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia zgody.
 2. Cel gromadzonych danych osobowych
  Spółka gromadzi dane osobowe niezbędne do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, w tym w celu wysyłki i dostawy zamówień, jak również w celu nawiązania z Użytkownikami niezbędnego kontaktu oraz umożliwienia Użytkownikom skorzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu oraz uprawnień w zakresie złożenia reklamacji i odstąpienia od umowy. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe mogą być przetwarzane przez również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Spółki).
 3. Administrator danych osobowych
  Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spółka jako administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz z prawa do ich poprawiania lub usunięcia.

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dokonywanie zakupu w naszym Sklepie a także otrzymywanie zamówionych newsletterów wymaga przekazania nam Twoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonywania umowy. Jako administrator Twoich danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym a także zniszczeniem. 25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych stosowanych Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o. a także na temat przysługujących Ci uprawnień.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować? 
Jako Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-031) przy Al. Jana Pawła II 27, 00-0867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645460 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w świetle przepisów prawa odpowiadamy za ich odpowiedzialne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie. W sprawie swoich danych możesz się z nami skontaktować:

– listownie na adres: Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, 
– mailowo na adres: kontakt@laboratoriumpanidomu.pl
– telefonicznie pod numerem: (22) 588 55 33

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania (dostawy), adres mailowy, telefon kontaktowy, jak również firmy Przedsiębiorcy, w przypadku Przedsiębiorców, jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową, to wówczas nie będzie możliwe zawarcie umowy i zakupienie naszych produktów. W celu wystawienia dokumentów księgowych konieczne jest podanie identyfikatorów podatkowych, takich jak NIP albo PESEL. W przypadku udzielenia zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu informowania o naszej bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i rabatach, przeprowadzania badań satysfakcji klienta. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:


– w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, w szczególności w celu dostarczenia zakupionych towarów na prawidłowo wskazany adres oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na wysyłce zamówionego newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
– w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
– ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń a także informowania o  możliwości zakupu kolejnych produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
– na podstawie Twojej zgody w celach marketingowych polegających na przesyłaniu i prezentowaniu informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną oraz telefoniczną, o naszej bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i rabatach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
– w celu utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – w tym celu wykorzystujemy dane identyfikacyjne takie jak numer IP, numery urządzenia, dane z sesji internetowej. Te dane są przetwarzane na podstawie zgody albo przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego. Ponadto przetwarzanie powyższych danych jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe udostępniamy wyjątkowo, wyłącznie odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz wspierającym nas w bieżącej działalności i prawidłowym wykonaniu umowy:

– podmiotom i organom upoważnionym z mocy prawa, 
– podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową, 
– podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają np. usługi płatnicze, 
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, 
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną oraz księgową, 
– podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych.

4. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 
Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Nie planujemy także przekazywać Twoich danych poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu danych poza obszar EOG będziemy kierowali się w tym zakresie przepisami prawa a aktualna informacja na ten temat będzie znajdować się na stronie: https://www.laboratoriumpanidomu.pl/.


5. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe? 
Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:

– zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 
– świadczeniem usług drogą elektroniczną w postaci wysyłki zamówionego newslettera – do momentu otrzymania informacji o braku Twojego zapotrzebowania na usługę;

– decyzja w sprawie otrzymywania newslettera jest uzależniona wyłącznie od Twojej woli; 

– wystawianiem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości; 
dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia określony przepisami prawa;
– działaniami marketingowymi – w przypadku przetwarzania wyłącznie na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź wyrażenia sprzeciwu.
Każdy z powyżej wskazanych celów jest rozpatrywany samodzielnie np. jeżeli zażądasz wystawienia faktury VAT do paragonu, a następnie cofniesz zgodę na działania marketingu bezpośredniego, to nadal będziemy przetwarzali w niezbędnym zakresie Twoje dane w dokumentacji podatkowej, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa.

6. Na czym polega prawo do żądania dostępu do danych i jak możesz go uzyskać? 
Jako nasz Klient jesteś uprawniony do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli okaże się, że przetwarzamy Twoje dane, to wówczas masz prawo do uzyskania od nas następujących informacji:

– jaki jest cel przetwarzania danych;
– jakie kategorie danych przetwarzamy;
– jakim odbiorcom dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
– jaki jest planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
– jak sprostować dane, jak zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli takie uprawnienie przysługuje, jak wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jeżeli takie uprawnienie przysługuje;
– o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
– od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe;
– czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających dla Ciebie istotny skutek.
W ramach uprawnienia dostępu do danych możesz otrzymać od nas kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, wskazując formę w jakiej kopia ma zostać przekazana. Za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i nie wskażesz innego sposobu udostępnienia danych, wówczas informacji udzielimy Ci powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, na adres z jakiego skierowane zostało do nas zapytanie. 
W celu uzyskania dostępu do danych możesz skierować do nas zapytanie w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zapytanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 15 oraz Artykuł 12 RODO

7. Na czym polega prawo do sprostowania danych i jak możesz sprostować swoje dane? 
Jeżeli okaże się, że Twoje dane osobowe są nieaktualne bądź nieprawidłowe, masz prawo do żądania ich niezwłocznego sprostowania. Żądanie sprostowania swoich danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 16 oraz Artykuł 12 RODO

8. Na czym polega prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) i jak możesz je wykonać? 
Masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
zostanie przez Ciebie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
zostanie przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania (o prawie sprzeciwu poniżej), a po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego przez prawo, któremu podlegamy.
Ponadto uprawnienie do usunięcia danych nie znajdzie zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. wystawienie faktury i przechowywanie dokumentacji księgowej) albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Żądanie usunięcia danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 17 oraz Artykuł 12 RODO

9. Na czym polega prawo do ograniczenia przetwarzania danych i jak możesz je wykonać? 
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: 
jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
w przypadku ustalenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz, abyśmy na trwałe usunęli Twoje dane osobowe;
w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale Ty potrzebujesz tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uzasadniają przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych spowoduje, że poza przechowywaniem nie będziemy podejmowali żadnych działań w stosunku do Twoich danych osobowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy wyrazisz zgodę na podejmowanie przez nas innych aktywności lub podejmowanie innych czynności będzie konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu ochrony praw innych osób. 
Zanim uchylimy ograniczenie przetwarzania danych osobowych zostaniesz przez nas o tym poinformowany. 
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 18 i Artykuł 12 RODO

10. Na czym polega prawo do wniesienia sprzeciwu i jak możesz je wykonać? 
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją. Wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, chyba, że wystąpią ważne, prawnie uzasadnione podstawy, takie jak dochodzenie lub obrona roszczeń. 
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w takim celu. 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 21 i Artykuł 12 RODO

11. Na czym polega prawo do przenoszenia danych i jak możesz je wykonać? 
Jako nasz Klient masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe. Przekazanie danych bezpośrednio Tobie bądź przeniesienie ich do innego administratora nie spowoduje automatycznie usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte tylko na Twój wyraźny wniosek. 
Wniosek o przeniesienie danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. 
Podstawa prawna: Artykuł 20 i Artykuł 12 RODO

12. Złożyłeś wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych – ile czasu mamy na zajęcie się Twoim wnioskiem?
W każdym przypadku zajmiemy się Twoim wnioskiem bez zbędnej zwłoki. W terminie miesiąca od dnia złożenia żądania udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. Pamiętaj, że jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na skomplikowany charakter żądań bądź liczbę żądań możemy w razie potrzeby przedłużyć czas rozpatrzenia wniosku o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynie opóźnienia. 
Jeżeli podejmiemy decyzję o niepodejmowaniu działań w związku z Twoim wnioskiem, np. z uwagi na wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, to wówczas poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości skorzystania ze skargi do organu nadzorczego albo skorzystania z innych środków ochrony prawnej. 
Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

13. Czy wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych wiąże się z jakimiś opłatami? 
Co do zasady działania podejmowane w związku z Twoim wnioskiem są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania te okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne np. z uwagi na ciągle, powtarzające się takie same żądania, możemy wówczas pobrać od Ciebie opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji czy podejmowanych działań, a także w uzasadnionym przypadku mamy prawo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 
Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

14. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę? 
Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody np. w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Poza podstawą przetwarzania jaką jest zgoda przetwarzamy Twoje dane osobowe konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania na tych podstawach prawo do cofnięcia zgody nie znajdzie zastosowania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich dany skontaktuj się z nami.

15. Czy przetwarzając Twoje dane podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany? 
Przetwarzając Twoje dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w każdym przypadku decyzję podejmujemy przy udziale naszych upoważnionych pracowników. Nie dokonujemy również profilowania polegającego na zbieraniu informacji o zachowaniu poszczególnych użytkowników oraz ich automatycznej analizie.

16. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych? 
Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnione osoby. Korzystamy z rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować poważnymi negatywnymi następstwami, poinformujemy o tym fakcie organ nadzoru oraz będziemy z nim współdziałali w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym szkodom.

17. Prawo do skargi 
Jeżeli dojdziesz do wniosku, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Co to są pliki cookies?
  Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które standardowo składają się z niewielkich fragmentów tekstu lub zapisu kodowego, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 2. Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
  Dzięki plikom cookies możliwa jest optymalizacja korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych przy zachowaniu anonimowości Użytkowników, w szczególności:
  • zapamiętywanie ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów
  • obsługa logowania i zapamiętanie np. zakupu
  • identyfikacja zalogowanych Użytkowników
  • zapamiętywanie danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania
  • przedstawianie spersonalizowanej reklamy
  • badanie preferencji Użytkowników i dopasowanie oferty produktowej
  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
  • monitorowanie ruchu na stronie internetowej
  • zbieranie anonimowych zbiorczych statystyk w celu doskonalenia obsługi klienta i oferty produktowej
  • korzystanie z płatności internetowych
 3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
  Stosowane u nas  cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika i nie powodują zmian w ich konfiguracji. W sklepie internetowym D-LUX wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Pliki cookies niezbędne ze względów operacyjnych do działania serwisu.
   Cookies tego rodzaju są konieczne do funkcjonowania sklepu internetowego. Spełniają one takie funkcje jak np. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła czy zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych. Wyłączenie tych plików spowoduje, że serwis nie będzie działał w sposób prawidłowy.
  • Pliki cookies dotyczące funkcjonalności.
   Cookies tego rodzaju znacznie ułatwiają korzystanie ze sklepu internetowego. Pozwalają na rozpoznawanie i zapamiętywania preferencji Użytkowników, np. pozwalają na zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym, przywrócenie sesji użytkownika.
  • Pliki cookies dotyczące popularności.
   Cookies tego rodzaju monitorują popularność i natężenie ruchu na stronie internetowej, pozwalając na ustalenie liczby anonimowych Użytkowników oraz zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają doskonalić obsługę klienta i dopasowywać ofertę do preferencji Użytkowników.
  • Cookies zewnętrzne.
   Cookies tego rodzaju pochodzą od podmiotów zewnętrznych, z których usług korzysta Spółka. Pozwalają na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy oraz są wykorzystywane dla celów płatności internetowych.
 4. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:
  Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitym uniemożliwieniem korzystania, ponieważ pewne elementy strony internetowej mogą przestać działać.

  Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (nie spowoduje to jednak wyłączenia wyświetlania reklam online). Aby dowiedzieć się więcej na ten temat lub aby zmienić swoje ustawienia dotyczące wykorzystywania spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych na terytorium Unii Europejskiej, prosimy odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu. Jeżeli przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych, prosimy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.
 5. Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając niektórych przeglądarek:

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę  na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”. Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.

III  – Usługa Newsletter

 1. Spółka świadczy Usługę Newsletter (stanowiąca usługę świadczona drogą elektroniczną) polegająca na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Spółki.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Klienta:
  1) Udostepnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkbox’a w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
  2) Potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez klikniecie przycisku „potwierdzam zapis” znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na udostępniony adres e-mail.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Klienta. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się z chwila potwierdzenia zapisu, o którym mowa w ust 2 pkt 2.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość zapisu do Usługi Newsletter poprzez dedykowana podstronę („Formularz Rejestracyjny Newsletter”) dostępna w ramach Sklepu oraz łącznie z zapisem do Konta Klienta lub łącznie z wypełnieniem Formularza Zamówień.
 6. Udostepnienie w Formularzu Rejestracyjnym Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych Danych osobowych leży w sferze uznania Klienta. Dane te służą do dostosowania zawartości Newslettera do potrzeb Klienta.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach formularza rejestracyjnego usług świadczonych droga elektroniczna Konto Klienta lub Zamówienia, Klient będzie otrzymał (niezależnie od informacji wskazanych w ust. 6) także informacje handlowe (w tym dodatkowe rabaty i promocje) dostosowane do jego zainteresowań i preferencji (ale nie wpływające w sposób istotny na jego decyzje).
 8. Klient ma możliwość udostepnienia w celu realizacji Usługi Newsletter także numeru telefonu komórkowego. W takim przypadku Usługa Newsletter Bedzie świadczona w formie wiadomości e-mail i SMS.
 9. Klient może korzystać z Usług Newsletter w sposób anonimowy. Jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy podany adres e-mail nie pozwala na identyfikacje Klienta i jednocześnie Usługodawca nie posiada innych Danych osobowych Klienta.
 10. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu Klient może skorzystać z linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach świadczonej usługi, wysłać wiadomość e-mail z informacja o rezygnacji na adres Sppółki wskazany w treści Regulaminu. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.