Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LABORATORIUM PANI DOMU

 

Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin określa procedury stosowane przez Laboratorium Pani Domu Sp. z o.o., z siedzibą Al. Jana Pawła II 63 lok. 2, 01-031 Warszawa, KRS 0000645460, NIP 5272785354, REGON 365803503, (zwaną dalej „LPD”), w procesie zawierania umów sprzedaży na odległość.

2.Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

3.Przedmiotem umów, których dotyczy niniejszy regulamin, jest sprzedaż produktów z oferty marki sieci sprzedaży Laboratorium Pani Domu.

4.LPD gwarantuje, że oferowany towar jest nieużywany i wolny od wad. W przypadku wykrycia wad wszelkie reklamacje należy składać pocztą tradycyjną, mailowo albo telefonicznie.

5.Kupujący może kontaktować się z LPD:

            a. telefonicznie: + 48 (22) 588 55 33 (koszt według taryfy operatora)

            b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@laboratoriumpanidomu.pl

            c. listownie na adres:

Laboratorium Pani Domu Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 63 lok. 2
01-031 Warszawa


Zamówienia telefoniczne

 

1.Złożenie, przyjęcie i potwierdzenie zamówienia dokonywane są telefonicznie. Cała rozmowa jest utrwalona na trwałym nośniku i będzie przechowywana przez LPD przez 12 m-cy. Przez ten czas kupujący ma prawo dostępu do utrwalonego nagrania rozmowy.

2.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów, których ma dotyczyć zamówienie.

3.Ceny produktów, koszt przesyłki wraz z wartością zamówienia, sposób i termin zapłaty oraz sposób i termin dostawy są podawane w czasie rozmowy w sposób jasny i bezpośredni, a także zgodne z dokumentem sprzedaży dostarczonym do kupującego wraz z przesyłką. Wszelkie rozbieżności stanowią podstawę do reklamacji.

4.Po złożeniu zamówienia następuje wysłanie zamówionych produktów na adres wskazany przez kupującego.

 


Zamówienia przez sklep internetowy

 

1. Do korzystania z usług sklepu LPD niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się lub korzystającego z serwisu sklepu LPD.

2. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zakupy realizowane po zalogowaniu się Klienta w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.

4. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej LPD, działającą pod adresem www.laboratoriumpanidomu.pl. LPD przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. LPD zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. LPD ma prawo do odmowy realizacji zakupów złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi jednocześnie przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT albo paragon fiskalny.

8. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, LPD poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją, a Klient ma prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

9. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów bądź usług
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie

10. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronie LPD w trakcie składania zamówienia.

11. LPD zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, określonych odrębnymi regulaminami. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12. Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

 


Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

 

1. Zamówienie  można  anulować,  wysyłając  zgłoszenie na adres:

kontakt@laboratoriumpanidomu.pl lub telefonicznie pod nr + 48 (22) 588 55 33.

2. W przypadku gdy zamówienie zostało już zrealizowane (przesyłka została wysłana), nie ma możliwości anulowania zamówienia. Kupujący może zrezygnować z odbioru przesyłki poprzez odmowę jej odebrania.

3. Potwierdzenie anulowania zamówienia będzie przekazywane pisemnie lub telefonicznie, w zależności od sposobu zgłoszenia anulowania.

4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

5. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia, np. wg wzoru - załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, poprzez wysłanie na adres korespondencyjny: ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa lub e-mail: kontakt@laboratoriumpanidomu.pl.

6. Odstąpienie od umowy zobowiązuje kupującego do zwrotu produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia .

7. Koszt zwrotu produktów w wyniku odstąpienia ponosi kupujący. LPD zwróci kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy uiszczoną przez niego należność (wartość produktów oraz koszt dostarczenia przesyłki, zgodnie z dokonaną opłatą) na wskazany numer konta lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. LPD nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 


Formy płatności

 

1. Płatność za zamówienie złożone telefonicznie następuje przedpłatą przelewem bankowym na wskazany numer konta lub gotówką podczas odbioru zamówienia.

2. Płatność za zamówienie złożone poprzez sklep internetowy LPD następuje poprzez płatności internetowe PayU, przedpłatą przelewem bankowym na wskazany numer konta lub gotówką podczas odbioru zamówienia.

3. Klient sam dokonuje wyboru sposobu płatności.

 


Koszty i sposoby odbioru zamówienia

 

1. Zamówienie może zostać odebrane osobiście w magazynie LPD pod adresem Odrowąża 15, 03-310 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 lub przesłane na adres kupującego, wskazany przez niego telefonicznie.

2. Przesłanie zamówienia na adres kupującego może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy przesyłka wraca do LPD. LPD nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie kupującego.

4. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązujących firmę kurierską, w dni robocze poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

5. Koszt przesyłki podawany jest każdorazowo w trakcie potwierdzania zamówienia zarówno składanego telefonicznie, jak poprzez sklep internetowy.

6. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówienia o wartości niższej niż 150,00 zł dla zamówień internetowych i 220,00 zł dla zamówień telefonicznych, koszt dostawy w wysokości 15,00 zł, w tym VAT, ponosi Kupujący.

7. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówienia o wartości wyższej niż 150,00 zł dla zamówień internetowych i 220,00 zł dla zamówień telefonicznych koszty dostawy ponosi LPD.

8. Termin  do  wydania  przesyłki firmie kurierskiej ustalany jest:

a. dla zamówień telefonicznych każdorazowo z kupującym w czasie potwierdzania zamówienia i wynosi nie mniej niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia.
b. dla zamówień internetowych odgórnie i wynosi 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia

9. LPD nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

10. Kupujący potwierdza odebranie przesyłki w obecności kuriera w sposób obowiązujący w firmie kurierskiej.

11. W  trakcie  odbioru  przesyłki  kupujący  sprawdza w obecności kuriera stan przesyłki (kompletność, zgodność z zamówieniem, brak uszkodzeń).

 


Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu i sposobu sprzedaży należy składać do LPD nie później niż 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz preferowany sposób rozpatrzenia. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.Reklamacje mogą być przesyłane do LPD w formie pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa, elektronicznie na adres e-mail: kontakt@laboratoriumpanidomu.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii +48 (22) 588 55 33 (koszt według taryfy operatora).

3. Prawidłowo złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez LPD niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

4. Kupujący, którzy wnieśli reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 


Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku sporu sprawę będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy wg zasad ogólnych, ponieważ poza wewnętrzną procedurą reklamacyjną przewidzianą w regulaminie Spółki nie przewiduje się innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu LPD www.laboratoriumpanidomu.pl w zakładce Regulaminy, a także dostarczany każdorazowo do kupującego wraz z zamówieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamknij
Newsletter
Zapisz się i otrzymaj voucher na zakupy.
Treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia, treść do uzupełnienia